نویسنده = ������������ ������
ظرفیت نهائی ستونهای لاغر بتن و بتن آرمه

دوره 24، شماره 0، دی 1351

آ.آ.گووژدف؛ آ.آ.چیستیاکوف؛ آ.و.شوییک؛ رضا قریشی