نویسنده = ������������ ����������
مشخصات سیستم های مختلف حمل و نقل

دوره 37، شماره 0، مهر 1356

پرویز کوشکی؛ مصطفی ایزدی