نویسنده = ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. بازیابی انرژی حرارتی زمین با استفاده از مدارهای نیروزای سیالهای مبرد

دوره 37، شماره 0، پاییز 1356

زین العابدین نجات؛ حامد امام جمعه زاده؛ عزراساسون