نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
بازیابی انرژی حرارتی زمین با استفاده از مدارهای نیروزای سیالهای مبرد

دوره 37، شماره 0، مهر 1356

زین العابدین نجات؛ حامد امام جمعه زاده؛ عزراساسون