نویسنده = ������������������ ��������
تهیه آلیاژی از چوب ممرز و پلی متیل متااکریلات

دوره 32، شماره 0، مهر 1354

رقیه گولوبندی؛ توفیق سادات شفائی