نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. الاستیسیته جامدات خطی یک اتمی

دوره 32، شماره 0، پاییز 1354

آروکاس آراکلیان؛ حمید رفیع زاده