نویسنده = �������� ���������� �������� ������ ������
تعداد مقالات: 6
1. پژوهش برای بهره برداری بهتر (قسمت دوم)

دوره 32، شماره 0، پاییز 1354

مهندس ایرج شمس ملک آرا


2. ژئودزی فضایی

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

مهندس ایرج شمس ملک آرا


4. ژئودزی ماهواره

دوره 5، شماره 0، پاییز 1345

مهندس ایرج شمس ملک آرا


5. جهت یاب زیرزمینی سه شاغولی

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

مهندس ایرج شمس ملک آرا