نویسنده = ������ ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. گسترش مبانی ریاضی روش تجربی کاستیک (سایه نگاری ) در گوشه های مقعر

دوره 57، شماره 0، بهار 1375

دکتر ناصر سلطانی؛ مهندس وحید متین فر