نویسنده = ���������� ���������� ���������� ��������������