نویسنده = ���������� �������� �������� ������ ��������