نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
شاخه های گذرنده از بی نهایت در مکان هندسی ریشه ها

دوره 57، شماره 0، خرداد 1375

دکتر محمد زاده عیدگاهی؛ مهندس محمد قوام زاده