نویسنده = ���������������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شاخه های گذرنده از بی نهایت در مکان هندسی ریشه ها

دوره 57، شماره 0، بهار 1375

دکتر محمد زاده عیدگاهی؛ مهندس محمد قوام زاده