نویسنده = ���������� �������������� ��������
کاربرد کامپیوتر در طرح و محاسبه خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی

دوره 39، شماره 0، آذر 1357

حسن دبیری؛ سورنا فخیمی؛ عبد الله شادآرام؛ ابراهیم شریف زاده