نویسنده = ������������ �������� �������������� ������������
بررسی آبهای منطقه شرق گنبد قابوس ( مینو دشت )

دوره 39، شماره 0، آذر 1357

دکتر محمد رضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر غلامرضا وارسته مرادی