نویسنده = ���������� �������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه حالات با اسپین بسیار زیاد در هسته اتم

دوره 39، شماره 0، پاییز 1357

دکتر حسن رضائی دلفی