نویسنده = دکتر حسن رضائی دلفی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه حالات با اسپین بسیار زیاد در هسته اتم

دوره 39، شماره 0، پاییز 1357

دکتر حسن رضائی دلفی