نویسنده = �������������� ���������� ������������������
آنالیز تنش های حرارتی در ورقه های چند لایه مدور

دوره 36، شماره 0، اسفند 1355

مهندس عبدالعباس ایرانی