نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 3
2. انرژی خورشیدی

دوره 38، شماره 0، بهار 1357

یوسف متولدی نوبر


3. طرح و ساخت ساعت دیژیتال

دوره 36، شماره 0، زمستان 1355

یوسف متولدی نوبر؛ آذر دیوشلی