نویسنده = ������������ ���������� ������������ ��������