نویسنده = �������������� ��������
جدائی شناسی و اندازه گیری ارتو -متا و پاراکلروپروپیل بنزن ها

دوره 35، شماره 0، مهر 1355

مرتضی خسروی؛ ایرج پرچم آزاد؛ مریم فخرائی