نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. جدائی شناسی و اندازه گیری ارتو -متا و پاراکلروپروپیل بنزن ها

دوره 35، شماره 0، پاییز 1355

مرتضی خسروی؛ ایرج پرچم آزاد؛ مریم فخرائی