نویسنده = ������������ ����������
حدود کاربرد معادلات حالت گازهای حقیقی

دوره 35، شماره 0، مهر 1355

رمضان وحیدی؛ مرتضی سهرابی