نویسنده = حسین معین وزیری
کانی شناسی و سنگ شناسی توده پلوتونیک ناحیه کامیاران (کردستان)

دوره 37، شماره 0، مهر 1356

عبد الحسین فرقانی؛ حسین معین وزیری


آمفیبل ها و پیروکسن ها جزیره هرمز

دوره 33، شماره 0، دی 1354

عبدالحسین فرقانی؛ هاشم فیاض؛ حسین معین وزیری؛ ابراهیم امین سبحانی


افیولیت های زاگروس و چگونگی تشکیل آنها

دوره 30، شماره 0، دی 1353

حسین معین وزیری؛ حسین شیخی