نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 9
1. اختلاط محوری در رآکتورهای گاز – مایع

دوره 43، شماره 0، زمستان 1360

مرتضی سهرابی؛ طاهره کاغذچی


2. یادداشتی درباره حالت پایدار راکتورهای G.F.S.T.R

دوره 36، شماره 0، زمستان 1355

مرتضی سهرابی؛ طاهره کاغذچی


3. حدود کاربرد معادلات حالت گازهای حقیقی

دوره 35، شماره 0، پاییز 1355

رمضان وحیدی؛ مرتضی سهرابی


4. روشهای صنعتی استخراج فلزات باحلال

دوره 33، شماره 0، زمستان 1354

طاهره کاغذچی؛ مرتضی سهرابی


6. اختلاط محوری در دستگاه های مجاور کننده مایع-مایع

دوره 31، شماره 0، بهار 1354

طاهره کاغذچی؛ مرتضی سهرابی


9. دینامیک فرایندهای استخراج با حلال

دوره 28، شماره 0، بهار 1353

طاهره کاغذچی؛ مرتضی سهرابی