نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روشهای کوتاه حل مسایل تقطیر مخلوطهای چندگانه

دوره 41، شماره 0، پاییز 1359

دکتر طاهره کاغذچی؛ دکتر مرتضی سهرابی