نویسنده = �������������� �������� ����������
بررسی روشهای کوتاه حل مسایل تقطیر مخلوطهای چندگانه

دوره 41، شماره 0، مهر 1359

دکتر طاهره کاغذچی؛ دکتر مرتضی سهرابی