نویسنده = �������������� �������� ���������� ��������