نویسنده = �������� ���������� �������� ����������
طراحی تثبیت کننده ولتاژ خود تنظیم برای ژنراتورهای سنکرون

دوره 56، شماره 0، آذر 1374

دکتر حمید لسانی؛ مهندس محسن شفیعی خور