نویسنده = ������������������ �������� ��������
توربین بانکی –چشم اندازه آینده آن

دوره 56، شماره 0، آذر 1374

دکتر غفار جهانگیری؛ مهندس علیرضا انتظاری