نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. توربین بانکی –چشم اندازه آینده آن

دوره 56، شماره 0، پاییز 1374

دکتر غفار جهانگیری؛ مهندس علیرضا انتظاری