نویسنده = ������������ ���������� ����������������
شبیه سازی ذوب و تصفیه مستقیم فولاد

دوره 56، شماره 0، آذر 1374

دکتر خطیب الاسلام صدر نژاد؛ مهندس عبدالرضا سیمچی