نویسنده = ���������� ���������� ��������������
بررسی اثر زلزله بر خطوط لوله گاز مدفون

دوره 56، شماره 0، آذر 1374

دکتر خسرو برگی؛ مهندس غلامرضا هروی