نویسنده = ���������� �������� ������
آنتن صفحه ای مناطق فرنل یک عنصر متمرکز کننده امواج الکترومغناطیس

دوره 57، شماره 0، خرداد 1375

دکتر فرخ آرزم؛ مهندس علیرضا شوشتری


آنالیز برداری آنتن صفحه ای مناطق فرنل در حالت فرستندگی

دوره 56، شماره 0، آذر 1374

دکتر فرخ آرزم؛ مهندس علیرضا شوشتری