نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی ترانسفورماتور با هسته قابل اشباع به عنوان یک دو درب

دوره 56، شماره 0، آذر 1374

دکتر حسین محسنی؛ مهندس کاوه نیایش