نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترانسفورماتور با هسته قابل اشباع به عنوان یک دو درب

دوره 56، شماره 0، پاییز 1374

دکتر حسین محسنی؛ مهندس کاوه نیایش