نویسنده = ������������ ����������
مطالعه و بررسی ذخیره معدن گچ مسگر آباد

دوره 15، شماره 0، دی 1348

فریدون سرابی؛ شاپور مظفری