نویسنده = ���������� �������� ���������� ��������
بررسی آلیاژهای نقره –ژرمنیوم به وسیله دیفراکسیون اشعه X

دوره 15، شماره 0، دی 1348

نظام الدین رضوی زاده؛ مرتضی لاریجانی