نویسنده = ������������������ ������������
دو مسئله ساده در مکانیک غیر خطی

دوره 13، شماره 0، فروردین 1348

اردشیر جهانشاهی