نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه تیپ کانسارهای کرومیت ایران

دوره 24، شماره 0، زمستان 1351

حسین عرفانی


3. دماوند

دوره 13، شماره 0، بهار 1348

پتر آلن باخ؛ حسین عرفانی


4. زمین شناسی و سنگ شناسی دماوند

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

حسین عرفانی


5. دماوند

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

حسین عرفانی؛ پتر آلنباخ