نویسنده = ������������������ �������� ������
پرواز از روی تشک بادی "ماشینهای بادرو"

دوره 13، شماره 0، فروردین 1348

علاء دین قزوینیان