نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 10
1. فلوئو آنتیموناتهای فلزات دو ظرفیتی

دوره 37، شماره 0، پاییز 1356

نورالدین حبیبی


2. اندازه گیری کلر در کمپلکسهای کلردار

دوره 35، شماره 0، پاییز 1355

نورالدین حبیبی


6. پولاروگرافی ترکیبات نیتره حلقوی

دوره 20، شماره 0، پاییز 1350

نورالدین حبیبی


7. تجزیه و شناسایی آنیونها بر طبق روش نیمه میکرو

دوره 16، شماره 0، بهار 1349

حسین زاد مرد؛ نورالدین حبیبی


9. بحثی درباره شیمی جامدات

دوره 14، شماره 0، پاییز 1348

نورالدین حبیبی