نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. (مانده از شماره قبل )خصوصیت های کلی زمین شناسی البرز د رحوالی تهران

دوره 14، شماره 0، پاییز 1348

آندره واتان؛ ایرج یاسینی؛ وائوسن میانی


2. خصوصیت های کلی زمین شناسی البرز در ناحیه تهران

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

آندره واتان؛ ایرج یاسینی