نویسنده = امیر منصور میری
تعداد مقالات: 2
2. فشار پس ماند الکتریکی در عایقها

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

امیر منصور میری