نویسنده = ������������������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش اجزا محدود در تحلیل سازه کشتی

دوره 55، شماره 0، بهار 1374

دکتر ایرج محمود زاده کنی؛ مهندس مهرداد اللهیاری