نویسنده = ������������������ ���������� ������������
کاربرد روش اجزا محدود در تحلیل سازه کشتی

دوره 55، شماره 0، خرداد 1374

دکتر ایرج محمود زاده کنی؛ مهندس مهرداد اللهیاری