نویسنده = ������������ ���������� ���������� ������