نویسنده = �������������� ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل عددی برای محاسبه بال هواپیما

دوره 55، شماره 0، بهار 1374

دکتر محمد رحیمیان؛ مهندس حمید یزدانی صابونی