نویسنده = �������������� ���������� �������� ������������
ارائه یک مدل عددی برای محاسبه بال هواپیما

دوره 55، شماره 0، خرداد 1374

دکتر محمد رحیمیان؛ مهندس حمید یزدانی صابونی