نویسنده = ������������ �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی ستونهای پر شده جهت جدا سازی محلولهای چند جزئی به روش جذب سطحی ، آنالیز مدل ریاضی و تحلیل عددی

دوره 55، شماره 0، بهار 1374

دکتر محمود ترابی انگجی؛ مهندس شهره فاطمی؛ مهندس ایرج شعاعی