نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر زلزله بر خطوط لوله گاز مدفون

دوره 56، شماره 0، پاییز 1374

دکتر خسرو برگی؛ مهندس غلامرضا هروی


2. بررسی رفتار غیرخطی اتصالهای بتنی هنگام زلزله

دوره 55، شماره 0، بهار 1374

دکتر خسرو برگی؛ مهندس حسین خدیو


3. بررسی عددی میدان موج تحت اثر ترکیب پدیده های انکسار و تفرق

دوره 54، شماره 0، پاییز 1365

دکتر خسرو برگی؛ مهندس جواد ملک