نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی اثر زلزله بر خطوط لوله گاز مدفون

دوره 56، شماره 0، آذر 1374

دکتر خسرو برگی؛ مهندس غلامرضا هروی


بررسی رفتار غیرخطی اتصالهای بتنی هنگام زلزله

دوره 55، شماره 0، خرداد 1374

دکتر خسرو برگی؛ مهندس حسین خدیو