نویسنده = ������������ ����������
محاسبه طراحی و ساختمان کوبنده ثابت حبوبات

دوره 50، شماره 0، خرداد 1369

کاظم ابهری؛ منصور بهروزی لار؛ سید احمد شفیعی؛ هوشنگ عقابی