نویسنده = ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تطبیق انواع رسوبات در امتداد خیابان شاهرضا-تهران

دوره 22، شماره 0، بهار 1351

اسد ایران پناه؛ پرویز میر چوپان


2. تطابق انواع رسوبات در عمق کم (روشهای پیشنهادی در زمین شناسی)

دوره 21، شماره 0، زمستان 1350

اسد ایران پناه؛ پرویز میرچوپان


4. مطالعه تشکیلات رسوبی حوضه قم

دوره 15، شماره 0، زمستان 1348

اسد ایران پناه