نویسنده = ���������� �������� �������� ������������