نویسنده = مرتضی حسینیان
سرب و جیوه از نظر آلودگی محیط

دوره 38، شماره 0، خرداد 1357

مرتضی حسینیان


پس آبهای صنعتی و محیط زیست

دوره 37، شماره 0، مهر 1356

مرتضی حسینیان


ویروس و منابع آب

دوره 35، شماره 0، مهر 1355

مرتضی حسینیان


ماهی و آلودگی آبها

دوره 33، شماره 0، دی 1354

مرتضی حسینیان


آلودگی آب بوسیله پاک کننده های مصنوعی

دوره 29، شماره 0، مهر 1353

مرتضی حسینیان؛ رضا خیراندیش


آلودگی آب بوسیله حشره کشها

دوره 28، شماره 0، فروردین 1353

مرتضی حسینیان


آلودگی آب دریاها و اقیانوسها

دوره 27، شماره 0، دی 1352

مرتضی حسینیان


آلودگی رودخانه ها

دوره 22، شماره 0، فروردین 1351

مرتضی حسینیان


تبدیل زباله به کود

دوره 21، شماره 0، دی 1350

مرتضی حسینیان


اثر فلوئور در زندگی انسان

دوره 21، شماره 0، دی 1350

مرتضی حسینیان


سبک کردن آبهای سخت

دوره 15، شماره 0، دی 1348

مرتضی حسینیان


خورندگی فلزات

دوره 13، شماره 0، فروردین 1348

مرتضی حسینیان


آب تغذیه دیگ بخار

دوره 9، شماره 0، دی 1346

مرتضی حسینیان


شیرین کردن آبهای شور

دوره 7، شماره 0، فروردین 1346

مرتضی حسینیان